John Smith helps the Marysville Drakes down the Lancaster Sound Breakers 12-4 John Smith helps the Marysville Drakes down the Lancaster Sound Breakers 12-4